oh my DOT
back

Platforma rodín Vidím to podstatné

Zadanie / Cieľ

Zviditeľnenie a zvýšenie povedomia o občianskom združení Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

Stratégia / Insight

Aby si deti so zdravotným znevýhodnením mohli veriť, najprv im musíme uveriť my. Rodičia, učitelia, celá spoločnosť.

Kreatívne riešenie

Komunikačný koncept dramatizuje situácie, v ktorých zdravotne znevýhodnené deti síce sú začlenené do normálneho života, no podstata tohto kroku ich okoliu stále uniká.

Vidím to podstatné